Quản lý giám sát hành trình phương tiện

Quản lý giám sát hành trình phương tiện

Quản lý giám sát hành trình phương tiện

Hệ thống tích hợp thiết bị GPS, bản đồ số. Quản lý điều hành và giám sát hành trình, giám sát vị trí các phương tiện trên bản đồ số.